Våre fag


Aktivitør

Aktuelle arbeidssteder
Aktivitøren arbeider i boliger, dagsentre, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Aktivitøren jobber selvstendig eller sammen med andre i skapende prosesser med tilrettelegging av aktiviteter som hovedoppgave og kreativitet som et overordnet mål. Sentrale arbeidsområder er å:
tilrettelegge aktiviteter individuelt og i grupper på ulike nivåer
utvikle og kvalitetssikre produkter og prosesser i aktivitetene
kommunisere med og veilede både brukere og kolleger
velge og planlegge, tilrettelegge, lede og gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter
være bidragsyter i tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen
utvikle og kvalitetssikre, selge og markedsføre både varer og tjenester i tilknytning til ulike aktiviteter


Ambulansearbeider

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser for ambulansearbeidere finnes i helseforetak, kommuner og private organisasjoner og bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver
Ambulansetjenesten er den forlengede arm av spesialisthelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Sentrale arbeidsområder er
utrykning til og transport av pasienter under alle vær- og føreforhold.
Undersøkelse, observere og identifikasjon av svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter i uavklarte situasjoner. Prioritering mellom pasienter i akuttsituasjoner når flere er skadd. Igangsettelse av akuttmedisinske behandlingstiltak. Pleie og omsorg. Rapport og dokumentasjon av pasientopplysninger. Kontroll og vedlikehold av utrykingskjøretøy og medisinsk utstyr.


Anleggsgartner

Aktuelle arbeidssteder
Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private foretak.

Sentrale arbeidsoppgaver
Daglig arbeid i anleggsgartnerfaget er bygging og vedlikehold av utearealer og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. Fagarbeideren skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg.
Sentrale arbeidsoppgaver er bl.a:
Vedlikehold av grøntanlegg i alle årstider
Vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder
Vedlikehold av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser
Vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
Tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer


Anleggsmaskinfører

Aktuelle arbeidssteder
Som anleggsmaskinfører kan du få jobb i bygg- og anleggsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Anleggsmaskinføreren kjører, bruker og vedlikeholder forskjellige maskintyper. Sentrale arbeidsområder er kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser,bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr
arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging, nivellering og enklere stikking,kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg,grunnarbeid og vegbygging


Barne- og ungdomsarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Sentrale arbeidsoppgaver
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er
planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell


Bilfaget, lette kjøretøyer

Aktuelle arbeidssteder
Som bilmekaniker, lette kjøretøy, arbeider du som regel på bilverksteder.

Sentrale arbeidsområder er
service, feilsøking og reparasjon av personbiler og lette varebiler (nyttekjøretøy)
reparasjon av mekaniske og hydrauliske komponenter i kjøretøy
bruk av ulike elektroniske og mekaniske målemetoder
demontering og montering av kjøretøyets karosserideler
reparasjon av kjøretøyets elektriske og elektroniske systemer


Blomsterdekoratør

Aktuelle arbeidssteder
Blomsterdekoratøren arbeider i blomsterbutikker

Sentrale arbeidsoppgaver
Blomsterdekoratøren utvikler og utfører dagsaktuelle oppdrag med forankring i kundenes forutsetninger og behov. Sentrale arbeidsområder er utvikling og utførelse av ulike teknikker og uttrykk: buketter, dekorasjoner, arrangementer, sammenplantninger, sorgarbeider, brudearbeider osv.dekorering i og av ulike rom, varekjøp, varekjennskap og varebehandling av avskårne blomster og potteplanter, materialutnyttelse, salg og markedsføring av produkter og tjenester, lagerstyring,kundesamarbeid og kundeveiledning,renhold i bedrift og forefallende arbeid


Feier

Aktuelle arbeidssteder
Som feier kan du først og fremst få jobb i kommunale etater, men det finnes også noen feiere som driver privat virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Feierne arbeider som regel i nær tilknytning til brannvesenet. Sentrale arbeidsområder er
feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
rensing av ventilasjonsanlegg
forebyggende brannvern
informasjonsarbeid vedrørende fyringsteknikk
tilsyn med fyringsanlegg og oljetanker
begrensning av skader etter brann


Gjennvinningsarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidssteder er private og offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter

Sentrale arbeidsoppgaver
Gjenvinningsoperatøren skal kunne motta avfallet og sortere det for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling,anvende utstyr som gjenvinningsanlegget benytter som ledd i sorteringen av avfallet, betjene maskiner og annet utstyr for mål og vekt, forflytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall, utføre regelmessig vedlikehold av maskiner og utstyr, klargjøre og merke for videre bearbeiding og transport ut fra anlegget


Helsefagarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Sentrale arbeidsområder er
utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
journalføring, dokumentasjon og rapportering


Hestefaget

Aktuelle arbeidssteder
En fagarbeider i hestefaget kan arbeide innenfor travnæring, ridevirksomhet, galoppnæring, bedrifter som driver med hesteturisme og fritidsaktiviteter, stutteribedrifter og bedrifter som driver med hest brukt i terapi og annen helserelatert virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
En fagarbeider i hestefaget kan arbeide med hestehold og bruk av hest både i næring, rekreasjon og avl.

Felles for alle områdene er at fagarbeideren bl.a. har disse oppgavene:

  • Daglig stell av hester, det vil si tilsyn, fôring, rengjøring og bandasjering
  • Vurdering av fôrtyper, kvalitet og mengde for ulike hester
  • Tilsyn, vedlikehold og rengjøring i staller, ridehus og utendørsanlegg
  • Flytting og transport av hester, innlasting og uttak av hestehengere og biler
  • Trening av hest i form av ridning og/eller kjøring
  • Informasjon til kunder, hesteeiere og andre brukergrupper

IKT-servicemedarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidsplasser knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgaver
drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
informasjonssikkerhet
etikk og personvern
installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
service og brukerstøtte


Industrimekaniker

Aktuelle arbeidssteder
Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver
Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler,
Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er
forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
utføring reparasjonssveising
foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid


Institusjonskokk

Aktuelle arbeidssteder
Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Sentrale arbeidsoppgaver
Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Sentrale arbeidsområder er
behandling av råvarer
kostplanlegging og sammensetting av ulike dietter
produksjon og distribusjon av alle måltider som inngår i heldøgnsforpleining
mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter
budsjettering og menyplanlegging for lengre perioder med hensyn til variasjon, råvaretilgang og brukernes mattradisjoner
bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr


Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Aktuelle arbeidssteder
Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver
service, kundebehandling og veiledning
skriftlig og muntlig informasjonsformidling
kunnskapsorganisering og –flyt i dokument- og informasjonsbehandling
innkjøp, budsjett-, regnskaps- og lønnsarbeid
kontorstøtte-, administrasjons- og saksbehandlingssystemer
bruk og vedlikehold av kontorteknologiske hjelpemidler


Maler

Aktuelle arbeidssteder
Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legger hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider.

Sentrale arbeidsoppgaver
Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid. Sentrale arbeidsområder er
beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater, bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger, påføring av maling-, lakk- og beissystemer oppsetting av systemer for veggbekledning,legging av beleggsystemer for gulv, montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom


Renholdsoperatør

Aktuelle arbeidssteder
Aktuelle arbeidsplasser er alle typer næringsbygg og virksomheter i offentlig og privat sektor. Eksempler på arbeidsplasser er skoler, barnehager, administrasjonsbygg, idrettsanlegg, kulturbygg, sykehus og sykehoteller, alders- og sykehjem, hoteller, butikker, kjøpesentre, transportmidler som buss, tog, fly og skip, verksteder, byggeplasser, fabrikker og andre produksjonslokaler.

Sentrale arbeidsoppgaver
Renholdsoperatøren planlegger og utøver profesjonelt renhold.

Sentrale arbeidsområder er
rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
valg og bruk av riktige kjemikalier
valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
service, kundebehandling og kommunikasjon
arbeid med inneklima og hygiene
kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy


Rørlegger

Aktuelle arbeidssteder
Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg, forretningsbygg, på bygge- og anleggsplasser samt på skips-, industri- og offshoreanlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver
Rørleggerfaget omfatter installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre anlegg. Sentrale arbeidsområder er installasjon av vann-og avløpsledninger i grunnen. Montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg. Installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg. Montere utstyr og armatur i varmeanlegg. Montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg. Utføre servicearbeid


Tømrer

Aktuelle arbeidssteder
Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer.

Sentrale arbeidsoppgaver
Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong, produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger, lafting, rehabilitering og vedlikehold av bygninger, tegnings- og konstruksjonsforståelse, arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

Reach Design © 2012